dzisiaj jest: 25 września 2018. imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Grębków
tel. +48 25 793-00-40
e-mail: gmina@grebkow.pl
SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Urząd Gminy Grębków informuje

 

Urząd Gminy Grębków informuje,

że każdą zmianę w ilości osób zamieszkujących daną posesję (np. narodziny dziecka, zgon lub zmiana miejsca zamieszkania) należy zgłosić

w pokoju nr 3 - korygując deklarację

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Podstawa prawna:

Art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu i czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399z późn zm.): „ w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana”

 

 

 

 


informacja o osiągniętych poziomach recyklingu w 2013r.

 

treść informacji

 

 

 

 informacja o osiągniętych poziomach recyklingu

 

 Informacja o firmie odbierającej odpady, terminach opłat oraz PSZOK

 

 informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Informacja Wójta Gminy Grębków

w sprawie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty

za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Grębków

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) właściciel nieruchomości, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca lub inny podmiot władający nieruchomością na terenie Gminy Grębków zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przedmiotowa deklaracja będzie podstawą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013r.

Uchwałą Rady Gminy Grębków nieprzekraczalny termin złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono do dnia 30 kwietnia 2013r.

Zgodnie z art. 6m w/w ustawy Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie informujemy iż do 30 czerwca 2013 r. odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach, zgodnie z zawartą umową pomiędzy mieszkańcem a firmą odbierającą odpady komunalne. Aby uniknąć podwójnych opłat za wywóz odpadów należy, uwzględniając okres wypowiedzenia zawarty w umowie, z dniem 30 czerwca 2013 roku rozwiązać umowę na wywóz odpadów z dotychczasową firmą wywozową.

Stawka opłaty miesięcznej została uchwalona przez Radę Gminy Grębków odrębną uchwałą i wynosi ona 4 zł za 1 mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli odpady są segregowane oraz 8 zł za 1 mieszkańca jeśli odpady nie są segregowane.

Druk deklaracji w załączeniu, jak również dostępny w Urzędzie Gminy Grębków, ul. Wspólna 5, 07-110 Grębków, pok. Nr. 3.DRUK DEKLARACJI

 

Z M I A N A
USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH W ZAKRESIE GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI


Szanowni Mieszkańcy Gminy Grębków!


Urząd Gminy w Grębkowie uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, mające na celu dostosowanie obowiązujących w Polsce przepisów, do obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.
Nowelizacja ustawy nakłada na gminę obowiązek zmiany dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 1 lipca 2013 r.

Od tego dnia zasadniczym zmianom ulegnie sposób odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również finansowania kosztów transportu odpadów, ich zagospodarowania i administracji systemem.

Mieszkańcy nie będą samodzielnie podpisywać umów z przedsiębiorcami na odbiór odpadów, zadanie to zostanie powierzone Gminie, która w drodze przetargu wybierze firmę odbierającą odpady i odpowiadającą za ich odzysk bądź unieszkodliwianie.

Nowy system obejmie wszystkich mieszkańców, będziemy zachęcać do selekcji odpadów w miejscu ich powstawania. Przyjęcie takich rozwiązań przyczyni się do zmniejszenia ilości odpadów składowanych na wysypisku, oraz do poprawy jakości środowiska przyrodniczego naszej Gminy.


w załączeniu uchwały Rady Gminy Grębków dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami

uchwała Nr XXVI/133/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

uchwała Nr XXVI/134/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzór deklaracji str. 1

wzór deklaracji str.2

uchwała Nr XXVI/135/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchwała Nr XXVI/136/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grębków str.1

uchwała Nr XXVI/136/2013r. str.2

uchwała Nr XXVI/136/2013r. str.3

uchwała Nr XXVI/136/2013r. str.4

uchwała Nr XXVI/136/2013r. str.5

uchwała Nr XXVI/1362013r. str.6

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&