dzisiaj jest: 25 września 2018. imieniny: Aurelia, Władysław, Kamil
wersja polska 
A+ A-
Urząd Gminy Grębków
tel. +48 25 793-00-40
e-mail: gmina@grebkow.pl
CHARAKTERYSTYKA GMINY

Gmina Grębków

Gmina Grębków liczy 28 sołectw i 29 miejscowości. Zajmuje obszar około 131 km2, który zamieszkuje 4946 mieszkańców. Siedziba władz Gminy znajduje się w miejscowości Grębków przy ul. Wspólnej 5.

Gmina Grębków jest typowo wiejską gminą, w której podstawową funkcją działalności mieszkańców jest rolnictwo. Grunty orne na terenie gminy stanowią około 60 %, użytki zielone około 14 %, lasy i grunty leśne około 16 %, a pozostałe grunty tj. wody powierzchniowe, tereny do zainwestowania itp. około 10%.

Na terenie gminy występuje niski poziom upraw sadowniczych, które zajmują łącznie około 0,4 % w ogólnej strukturze zasiewów.

Gmina Grębków jest położona we wschodniej części województwa mazowieckiego. Graniczy z gminami: Liw, Wierzbno, Kałuszyn, Kotuń i Mokobody. Przez obszar gminy przepływają rzeki:  Liwiec i Kostrzyń.

Z Warszawą, obecnym miastem wojewódzkim, gmina ma dobre, odległe o około 66 km połączenie drogowe. Podobnie gmina jest skomunikowana z innymi ośrodkami o znaczeniu ponadlokalnym, jakimi są przede wszystkim dla Grębkowa - miasto Węgrów, odległe o około 17km, oraz mniejszy Kałuszyn - około 10 km, jak również Mińsk Mazowiecki - około 22 km. Dogodne, drogowe połączenie komunikacyjne z tymi ośrodkami ma zwłaszcza centralna część gminy.

Gmina Grębków w obecnych granicach została utworzona w 1973 r. Powstała ona z połączenia byłych gromadzkich rad - Grębków i Kopcie oraz kilku wiosek z Gromadzkich Rad Narodowych - Wyszków Węgrowski i Bojmie.

Ogólne cechy sieci osadniczej to znaczna liczba miejscowości liczących 150 - 200 mieszkańców. Jedynie trzy miejscowości liczą ponad 300 mieszkańców. Naturalny ośrodek rozwoju gminy stanowią miejscowości Grębków i Kopcie.

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski - obszar gminy Grębków leży w obrębie Wysoczyzny Siedleckiej. W przeważającej części jest to teren równinny, z niewielkimi lokalnymi wzniesieniami o różnych wysokościach względnych ( od 5 do 30 metrów ).

Układ ten, wraz z formami związanymi z działalnością rzek wyznacza przyrodnicze warunki i kształtuje krajobraz przeważającej części obszaru gminy. Szczególne walory krajobrazowe przedstawia wschodnia i południowo - zachodnia część gminy, na których znajdują się doliny rzeki Kostrzyń z korzystnymi warunkami dla rekreacji i turystyki.

Pod względem budowy geologicznej przeważający obszar gminy ma korzystne warunki dla budownictwa.

Większość obszaru gminy z wyłączeniem dolin, charakteryzuje się dobrymi glebami, chronionymi przed zmianami użytkowania rolniczego. Lokalnie występują obszary gleb o dość wysokiej zawartości próchnicy stwarzające korzystne warunki dla uprawy roślin o płytkim systemie korzeniowym. Niewielkie są obszary gorszych gleb (klasy V i VI).

Siedliska podmokłe i bagienne występujące w niewielkich ilościach oznaczają się dużymi walorami widokowymi, ale są trudno dostępne z uwagi na podmokłe podłoże. 

  Na obszarze gminy występują jedynie surowce okruchowe: piaski i żwiry, eksploatowane na potrzeby lokalne. Na istniejących wyrobiskach występują znaczne pokłady piasków wydmowych i żwirów charakteryzujących się dużą zmiennością pod względem uziarnienia i stopnia zanieczyszczenia.

Konsekwencją wysokich walorów ekologicznych i krajobrazowych niektórych kompleksów leśnych położonych w północno - wschodniej części gminy, jest włączenie ich do programu ochrony przyrody. W sumie 2,5% ogólnej powierzchni gminy zostało włączonych do utworzonego w 1986 r. Siedlecko - Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Szczególne walory tego rejonu gminy spowodowały ponadto utworzenie w dolinie rzeki Liwiec, po obu jej stronach - rezerwatu "Dolina Liwiec" na powierzchni 1800 ha, z czego około 25% znajduje się na obszarze gminy Grębków. 
 

<<   Wrzesień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&